Statut JP Sportski Centar Nikšić

Na osnovu člana 17 Zakona o javnim preduzećima RCG (“Sl.list RCG“ broj 6/91) i člana 6  Odluke o osnivanju JP SRC Nikšić (“Sl.list RCG opštinski propisi broj 18/91, 37/03 i 1/06), kao člana 32 i 66 Statuta JP SRC Nikšić, Upravni odbor JP SRC Nikšić je, na sjednici održanoj 28.05.2007. godine donio izmjenjeni

Statut

JP Sportski centar Nikšić

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuje se firma i sjedište, pečat, djelatnost, oblik organizovanja, zastupanje i predstavljanje, unutrašnju organizaciju, prava i obaveze u pravnom prometu, organi upravljanja, statusne promjene, poslovna tajna i druga pitanja od značaja za poslovanje Preduzeća.

Član 2

Preduzeće je osnovano i posluje kao Javno preduzeće.

Član 3

Sredstva kojim preduzeće posluje su sredstva osnivača i sopstvena sredstva preduzeća.

FIRMA I SJEDIŠTE PREDUZEĆA

 

Član 4

Firma preduzeća je Javno preduzeće Sportski centar Nikšić.

Skraćena oznaka firme je JP SC Nikšić.

Odluku o promjeni firme donosi Upravni odbor uz saglasnost osnivača.

Član 5

Sjedište Preduzeća je u Nikšiću – Njegoševa bb.

Član 6

Preduzeće ima svoj znak (amblem), čiji oblik i izgled utvrđuje Upravni odbor Preduzeća.

Član 7

Preduzeće ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Preduzeća je okruglog oblika prečnika 30 mm, sa utisnutom firmom i sjedištem.

Štambilj Preduzeća je pravougaonog oblika, dimenzija 50 x 30 mm, sa utisnutom firmom i sjedištem, sa ostavljenim prostorom za broj i datum.

O čuvanju i korišćenju pečata i štambilja stara se lice koje ovlasti direktor.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 8

Preduzeće zastupa i predstavlja direktor.

U svom radu ima ovlašćenja za zaključivanje ugovora i drugih pravnih poslova u okviru registrovane djelatnosti Preduzeća.

Direktor može svoje ovlašćenje za zastupanje povjeriti drugom licu.

Obim i trajanje punomoćja određuje direktor u skladu sa Zakonom i Statutom.

DJELATNOST

 

Član 9

–           djelatnost sportskih arena i stadiona

–           pružanje usluga iz oblasti fizičke kulture i sportsko rekreativnih aktivnosti i organizovanje sportskih priredbi,

–           organizovanje sajmova, izložbi,salona i drugih oblika prikazivanja privrednih i drugih djelatnodti u zemlji i inostranstvu,organizovanje usluga za razne kongrese i ostale privredne,političke i naučne manifestacije i td.,

–           Restorani sa usluživanjem,

–           Ostale ugostiteljske usluge, kafane, krčme, bife barovi i slično,

–           Restorani sa samousluživanjem,

–           Turističke agencije,

–           berberske, frizerske, kozmetičarske i sl.usluge,

–           Trgovina na malo mješovitom robom, sportska oprema, kozmetika i druge vrste roba,

–           Duvan i ostali neprehranbeni proizvodi,

–           Trgovina na veliko mješovitom robom,

–           Scensko muzičke djelatnosti organizovanje orkestarskih, koncertnih, solističkih, zabavnih i drugih manifestacija u svojim objektima,

–           Sportsko-ambulantna zaštita, rehabilitacija i drugi vidovi medicinske pomoći uključujući i hitnu pomoć.

Član 10

Preduzeće može tražiti promjenu u registrovanim djelatnostima uz saglasnost osnivača.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU  U DJELOVIMA PREDUZEĆA

 

Član 11

Unutrašnja organizacija Preduzeća utvrđuje se tako da obezbjedi trajno potpuno, kvalitetno, blagovremeno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz djelatnosti Preduzeća.

Član 12

Preduzeće je organizovano po sektorima:

1. Sektor za sport i rekreaciju,

2. Sektor za ekonomsko, finansijske poslove,

3. Sektor za pravne, opšte i kadrovske poslove,

4. Tehnički sektor i

5. Sektor za poslove marketinga, prodaje i ugostiteljstva

Član 13

Unutrašnja organizacija Preduzeća može se mijenjati na predlog direktora Preduzeća.

O promjenama o organizovanju djelova Preduzeća, o njihovom spajanju, pripajanju i podjeli odlučuje Upravni odbor Preduzeća, na predlog direktora Preduzeća.

Član 14

Unutrašnja organizacija Preduzeća bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u skladu sa ovim Statutom.

PRAVA,OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

 

Član 15

Preduzeće je nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pravnom prometu u odnosu na svoja sredstva kojima raspolaže i koja koristi, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 16

U pravnom prometu Preduzeće zaključuje ugovore, i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje registrovane djelatnosti.

Član 17

Za svoje obaveze Preduzeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom (potpuna odgovornost).

Član 18

Organizacioni djelovi Preduzeća nemaju ovlašćenja u pravnom prometu, osim utvrđenih pravila ovim statutom.

Član 19

Protiv radnika koji mimo svojih ovlašćenja preuzmu obaveze u ime Preduzeća, pokreće se postupak naknade štete.

PLANIRANJE RADA I RAZVOJA PREDUZEĆA

 

Član 20

Planiranje rada i razvoja Preduzeća vrši se u skladu sa osnovama poslovne politike i zakonskom regulativom iz ove oblasti.

Član 21

Upravni  odbor  Preduzeća donosi odluku o planiranju rada i razvoja i ocjenjuje ostvarivanje tekućeg plana Preduzeća.

Direktor Preduzeća uz pomoć saradnika iz organizacionih cjelina Preduzeća, predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja Preduzeća.

Član 22

Upravni odbor preduzeća donosi godišnji plan i utvrđuje godišnji program rada preduzeća, u svim vidovima svoje djelatnosti.

Član 23

Direktor Preduzeća je odgovoran za realizaciju programa rada i plana razvoja Preduzeća i ovlašćen je da, u okviru svojih prava i dužnosti, preduzima mjere za sprovodjenje istih.

Godišnji plan i program  rada donosi se do 30. aprila za tekuću godinu i usvaja ga Skupština opštine.

POSLOVANJE PREDUZEĆA

 

Član 24

Preduzeće je dužno da zajedno sa svojim osnivačem trajno i nesmetano obavlja svoju djelatnost navedenu u članu 9 ovog Statuta kao i da, u skladu sa razvojnom politikom, u predviđenim rokovima prioritet investiranja usmjeri na osposobljavanje i stavljanje u funkciju svih sadržaja SC.

Član 25

Finansiranje Preduzeća vrši se iz Budžeta osnivača, na osnovu usvojenog plana rada i razvoja koji razmatra SO Nikkšić, kao i iz sopstvenih prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga, korišćenja dvorane i ostalih sadržaja SC, izdavanja pod zakup poslovnih prostora i drugih izvora utvrđenih zakonom.

Član 26

Cijene usluga iz djelatnosti Preduzeća kao i cijene zakupa poslovnog prostora i sl. utvrđuje Upravni odbor Preduzeća.

JAVNOST RADA

 

Član 27

Rad i poslovanje Preduzeća su dostupni javnosti, a naročito korisnicima usluga i to na način utvrđen ovim Statutom, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Član 28

Preduzeće je dužno da na zahtjev korisnika usluga iz djelokruga sportskih i drugih sadržaja pruži obavještenja korisnicima usluga.

Član 29

O javnosti rada Preduzeća stara se direktor Preduzeća ili lice koje on ovlasti.

OSNOVE  I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI

 

Član 30

Dobit Preduzeća raspoređuje se u skladu sa Zakonom, prema utvrđenim           rezultatima poslovanja.

Dobit Preduzeća po svim osnovama tj. iz sopstvenog rada i finansiranja iz budžeta, raspoređuje se za proširenje reprodukcije, rezerve i investicije.

Preduzeće može odlučiti da se ostatak dobiti, odnosno akumulacija, privremeno ne raspoređuje.

SASTAV IMENOVANJE I DJELOKRUG UPRAVNOG ODBORA I NJEGOVA ODGOVORNOST

Član 31

Upravni odbor je organ upravljanja u Preduzeću.

Upravni odbor Preduzeća ima sedam članova.

Upravni odbor Preduzeća imenuje Skupština opštine Nikšić, na predlog predsjednika Opštine.

Dva člana Upravnog odbora imenuju se iz reda zaposlenih, a ostali iz reda stručnjaka i privrednika.

Članove Upravnog odbora iz reda zaposlenih predlaže Sindikalna organizacija Preduzeća.

Član 32

Upravni odbor:

-utvrđuje poslovnu politiku,

-odlučuje o statusnim promjenama,

-usvaja izvještaj o poslovanju JP i godišnji obračun,

-donosi Statut i odluku o usvajanju izvještaja i plana razvoja i program rada,

-odlučuje o raspodjeli dobiti,

-donosi investicione odluke,

-odlučuje o povećanju i smanjenju glavnice,

-utvrđuje cijene usluga JP,

-određuje visinu naknade za članove Upravnog odbora za obavljanje poslova iz djelokruga Odbora, a na predlog direktora Preduzeća,

-donosi druga opšta akta,

-vrši druge poslove utvrđene Statutom.

Član 33

Upravni odbor Preduzeća, u slučaju kada pojedini djelovi Preduzeća ne izvršavaju svoje obaveze u ostvarivanju jedinstvene poslovne politike ili ne ostvaruju planirane poslovne zadatke, ili kada ne izvršavaju obaveze prema drugim djelovima Preduzeća u pogledu planiranih obaveza, može preduzeti sledeće mjere:

–           da ograniči pojedina prava u pogledu raspolaganja sredstvima dijela Preduzeća – ako raspolaže;

–           da ograniči nastupanje u pravnom prometu dijela Preduzeća u onoj mjeri u kojoj nastupa-ako nastupa;

–           i druge mjere za koje Upravni odbor i direktor Preduzeća ocjene potrebnim radi ostvarivanja postavljenih planiranih zadataka.

DIREKTOR PREDUZEĆA

PRAVA,OBAVEZE I ODGOVORNOST

 

Član 34

Direktora Preduzeća imenuje i razrešava Upravni odbor uz saglasnost Skupštine opštine.

Član 35

Direktor Javnog preduzeća:

-zastupa i predstavlja JP,

-organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Javnog preduzeća,

-samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća,

-predlaže osnove poslovne politike i programa rada, plana razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovođenje,

-izvršava odluke Upravnog odbora,

-imenuje i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,

-predlaže sistematizaciju poslova i radnih zadataka,

-podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Preduzeća po periodičnom obračunu i godišnjem računu,

-izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom,

-donosi odluku o radu dužem od punog radnog vremena,

-donosi odluku o preraspodjeli radnog vremena, u skladu sa opštim aktom,

-vrši druge poslove određene Zakonom, Statutom i opštim aktima,

U slučaju otsutnosti direktora, JP zastupa i predstavlja radnik kojeg on ovlasti.

UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE

 

Član 36

Upravni odbor odlučuje na sjednicama.

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je prisutna većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluku javnim glasanjem, većinom glasova svih članova, izuzetno može za pojedina pitanja i tajnim glasanjem.

Član 37

Način rada Upravnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Član 38

Upravni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Za predsjednika,odnosno zamjenika predsjednika, izabran je onaj član Upravnog odbora koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Upravni odbor, saziva i predsjedava sjednicom, predlaže dnevni red i potpisuje odluke i akte koje donosi Upravni odbor.

Zamjenik predsjednika, zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.

Član 39

Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan i to :

-ako podnese zahtjev za razrješenje,

-ako bude razriješen funkcije člana Upravnog odbora,

-ako je objektivno spriječen da obavlja svoju funkciju i u  drugim slučajevima.

Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika, vrši se po postupku koji je utvrđen za njihov izbor.

Član 40

Upravni odbor može, radi predlaganja rješenja određenih pitanja, poslova iz svog djelokruga, obrazovati i radna tijela i komisije.

Član 41

Direktor je samostalan u svom radu, a za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.

Član 42

Radi usklađivanja rada, razmatranja stručnih pitanja, usklađivanja procesa rada, unutrašnjih organizacionih djelova Javnog preduzeća u procesu obavljanja poslovne funkcije direktor ima pravo da obrazuje iz reda rukovodećeg i drugog kadra, Stručni savjet i isto tako da obrazuje stručne timove, u cilju izučavanja pojedinih pitanja i pripreme predloga za rješavanje pojedinih složenih problema u poslovanju Preduzeća.

Član 43

Direktor Preduzeća ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja, s tim što upozorava Upravni odbor i njegove pomoćne organe (komisije) na odluke koje su suprotne Zakonu i odluke kojima se nanosi šteta Preduzeću, kao i na odluke koje nijesu u skladu sa usvojenim planom Preduzeća.

Član 44

Direktor odgovara za rezultate poslovanja i zakonitost rada Preduzeća.

Direktor i članovi Upravnog odbora odgovaraju materijalno i krivično za štetu nanijetu Preduzeću, donošenjem i neizvršavanjem odluka.

Član 45

Direktor Preduzeća ima pravo, da odluku Upravnog odbora, koja direktno šteti, ili narušava ugled Preduzeća, odnosno nije u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća, obustavi od izvršenja.

STATUSNE PROMJENE U PREDUZEĆU

 

Član 46

O udruživanju Preduzeća u složeno Preduzeće i druge oblike udruživanja i povezivanja Preduzeća, kao i o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, odlučuje Upravni odbor Preduzeća, uz prethodno dobijenu saglasnost Skupštine opštine, u skladu sa Zakonom.

Član 47

Oblici statusnih promjena Preduzeća su podjela, spajanje ili pripajanje.

Postupak za sprovođenje nastalih statusnih promjena u Preduzeću regulisan je Zakonom

Član 48

Ako su ispunjeni uslovi za statusne promjene, iz predhodnog člana ovog Statuta, podjela, spajanje ili pripajanje, pristupa se postupku regulisanja razgraničavanja sredstava, prava i obaveza, između djelova Preduzeća u kojima se vrše statusne promjene.

Član 49

Odluku o statusnim promjenama u Preduzeću donosi Upravni odbor Preduzeća, uz saglasnost  osnivača.

Član 50

Odnosi između djelova preduzeća kod kojih je došlo do statusnih promjena, povodom izvršavanja obaveza, kao i drugi odnosi uređuju se ugovorom u skladu sa Zakonom.

ZAŠTITA NA RADU

 

Član 51

Za sve radnike preduzeća obezbijediće se potrebni standardi zaštite na radu pod jednakim uslovima i ostvarivanje konkretnih mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom, na svakom radnom mjestu posebno.

Član 52

Pravilnikom zaštite na radu urediće se pitanja od kojih zavisi ostvarivanje bezbjednih uslova rada radnika, utvrditi konkretne mjere zaštite na radu i ostvarivanje ovih mjera, obaveza preduzeća u sprovođenju propisa zaštite na radu radnika, prava i obaveze radnika, dužnosti Preduzeća o vođenju evidencije o podacima iz oblasti zaštite na radu u skladu sa uputstvima nadležnih organa i druga pitanja iz oblasti zaštite na radu, radi ostvarivanja zaštite na radu i obezbjeđivanja uslova rada bez opasnosti po život i oštećenja zdravlja radnika u skladu sa Zakonom.

INFORMISANJE RADNIKA

 

Član 53

Odnosi organa upravljanja i drugih organa u Preduzeću i organizacije sindikata u ostvarivanju prava i dužnosti iz radnih odnosa, zasnivaju se na međusobno pravilnom informisanju i saradnji.

Član 54

Neposredno informisanje i obavještavanje radnika ostvaruje se na zborovima radnika, na sjednicama organa upravljanja.

Posebno informisanje i obavještavanje radnika u Preduzeću vrši se preko štampe i drugih pisanih i vizuelnih oblika obavještavanja.

ZBOR RADNIKA PREDUZEĆA

 

Član 55

Zbor radnika čine svi radnici Preduzeća koji su u radnom odnosu.

Zbor radnika održava se u djelovima Preduzeća, a po potrebi može se održati i na nivou Preduzeća.

Radnici na zboru radnika:

-informišu se o bitnim pitanjima i rezultatima poslovanja Preduzeća, kao i o osnovnim pravcima i planovima rada

-po potrebi se informišu i o drugim pitanjima u Preduzeću.

POSLOVNA TAJNA

 

Član 56

U interesu čuvanja bezbjednosti i uspješnog privređivanja Preduzeća, pojedini podaci o poslovanju, razvoju i odnosima u Preduzeću predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštiti trećim licima samo na način propisan Zakonom i ovim Statutom.

Član 57

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu zbog njihove prirode i značaja bilo protivno interesima Preduzeća.

Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu može drugim licima saopštiti samo direktor Preduzeća ili lice koje on odredi.

Sva dokumenta i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu nose oznaku „poslovna tajna“, registruju se u posebnim knjigama, posebno se čuvaju i arhiviraju i moraju se zaključavati i to po pravilu u kasi Preduzeća.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi radnici koji na bilo koji način saznaju za dokumenta ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA

 

Član 58

O pravima, obavezama i odgovornostima radnika u okviru Preduzeća odlučuje direktor, odnosno rukovodilac sektora po ovlašćenju direktora, kao prvostepeni organ, Upravni odbor Javnog preduzeća, kao drugostepeni organ, ako posebnim propisom ili opštim aktom nije drugačije regulisano.

SADRŽAJ I ČUVANJE ZAPISNIKA I ODLUKA UPRAVNIH ORGANA

 

Član 59

Zapisnici sa zborova radnika i drugih oblika izjašnjavanja radnika i zapisnici sa sjednica svih organa Preduzeća, donijetih odluka, kao i akti koji služe obavještavanju radnika i čuvaju se kao tajni dokument.

Zapisnik mora biti potpun i istinit i mora tačno odražavati tok rada i suštinu svih donijetih odluka odnosno stavova.

OPŠTI AKTI PREDUZEĆA

 

Član 60

Statut Preduzeća je osnovni opšti akt Preduzeća.

Drugi opšti akti Preduzeća ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom Preduzeća.

Preduzeće mora obezbjediti da svi opšti akti budu dostupni svakom radniku Preduzeća.

Član 61

Statut Preduzeća donosi Upravni odbor Preduzeća, uz saglasnost osnivača.

Prije donošenja Statuta radnici Preduzeća se upoznaju sa predlogom Statuta preko svojih predstavnika u Upravnom odboru.

Član 62

Statut i drugi opšti akti Preduzeća objavljuju se na oglasnoj tabli Preduzeća prije nego što stupe na snagu.

Član 63

Tumačenje opštih akata Preduzeća daje donosilac opšteg akta.

Član 64

Preduzeće ima sljedeća opšta akta:

1.Statut,

2.Pravilnik o  unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom  radnih mjesta,

3.Pravilnik o zaštiti na radu,

4.Pravilnik o zaštiti od požara,

5.Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih,

6.Pravilnik o  računovodstvu,

7.Pravilnik o zaradama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u JP SC Nikšić,

8.Drugi opšti akti čija obaveza donošenja proizilazi iz Zakona i drugih propisa.

Član 65

Sve opšte akte iz člana 64 donosi Upravni odbor Preduzeća.

Član 66

Izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Preduzeća, vrši se na način i u postupku za njihovo donošenje.

Član 67

Za donošenje i izvršenje pojedinačnih opštih akata u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti radnika ovlašćen je direktor Preduzeća ili lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u dijelu Preduzeća, na koja direktor Preduzeća  prenese ovlašćenja.

Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u preduzeću, pored direktora su rukovodioci sektora.

Član 68

Statut Preduzeća i drugi opšti akti Preduzeća stupaju na snagu osmog dana od dana objaljivanja na oglasnoj tabli Preduzeća.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 69

Za pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom ili drugim opštim aktom Preduzeća, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona.

Član 70

Potrebna opšta akta Preduzeća donijeće se, odnosno uskladiti sa Zakonom  i ovim Statutom, u roku od tri mjeseca od dana donošenja ovog Statuta.

Do donošenja, odnosno usklađivanja opštih akata u smislu ovog člana ostaju na snazi opšta akta Preduzeća, ukoliko nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom.

Član 71

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli JP SC Nikšić, nakon dobijanja saglasnosti od strane osnivača.

Član 72

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Preduzeća donesen 08.04.2004. godine.

Nikšić, 28.05.2007.godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 Radivoje Nikčević s.r.