VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG”, broj 44/12 i 30/17),
Direktor JP Sportski centar Nikšić sačinio je
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

Ovaj vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadležnosti JP Sportski centar Nikšić (u daljem tekstu preduzeće), a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (′′Službeni list CG′′, br.44/12, 30/17).
Vodič sadrži vrste informacija u posjedu preduzeća, postupak za pristup informacijama,
troškove postupka, ovlašćena i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča i druge informacije od značaja za pristup informacijama iz nadležnosti preduzeća.
Informacija po ovom zakonu je dokument u pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj,elektronskoj ili drugoj formi, uključujući i njihove kopije,bez obzira na sadržinu, izvor(autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije.

I OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

Sjedište i adresa Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić je u Nikšiću, ulica Njegoševa bb, kontakt tel. 040-201- 254, fax: 040- 201 -253, web adresa: www.scniksic.me.

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ
U posjedu Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić su sljedeće vrste informacija:

1. Javni registri i javne evidencije:
• djelovodnik-opšti;
• djelovodnik-javnih nabavki
2. Normativna i druga akta:
• Statut JP Sportski centar Nikšić
• Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta
• Pravilnik o zaradama naknadama i ostalih primanja zaposlenih u JP SC Nikšić
• Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu
• Pravilnik o zaštiti i spašavanju
• Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih
• Pravilnik o izboru najboljeg radnika
• Pravilnik za sprovođenje hitnih nabavki
• Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti
• Pravilnik o zapošljavanju radnika u JP Sportski centar Nikšić
• Pravilnik o korišćenju bazena JP Sportski centar Nikšić
• Poslovnik o radu Upravnog odbora
• akti koje usvaja Upravni odbor
• akti koje donosi direktor

3. Dokumenta finansijskog poslovanja:

• Program rada JP Sportski centar Nikšić
• Izvještaj o radu JP Sportski centar Nikšić
• dokumenta o javnim nabavkama;
• dokumenta o osnovnim sredstvima;
• Ugovori

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Postupak se pokreće pisanim ili usmenim zahtjevom lica koje traži informaciju:
• neposredno, na arhivu preduzeća (kancelarija uprave);
• putem pošte, na adresu JP Sportski centar Nikšić, ul. Njegoševa bb, Nikšić;
• elektronskim putem, na e-mail: [email protected]; [email protected], [email protected] , fax broj (040) 201-253.

Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.

2. Sadržina zahtjeva
Pismeni zahtjev treba da sadrži:
• Osnovne podatke o traženom dokumentu (naziv dokumenta, orjentaciono vrijeme u kojem je dokument nastao, organ ili tijelo koje je stvaralac dokumenta, itd.);
• Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
• Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv organizacije i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
• Podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke koji mogu biti od značaja za pristup traženoj informaciji.

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
Pristup informaciji može se ostvariti:
• Neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama preduzeća;
• Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama preduzeća;
• Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane preduzeća neposredno, putem pošte i elektronskim putem;

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita
• Po zahtjevu za pristup inforamciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;
• Protiv akta preduzeća o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana. Žalba se podnosi preko preduzeća;
• Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

5. Odgovorna lica
• Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama je Nebojša Jakšić,dipl.pravnik, kancelarija u prostorijama uprave preduzeća, tel: 040-201-252, e-mail: [email protected];
• Odgovorno lice za odlučivanje po zahtjevu je Ivanović Predrag, direktor JP Sportski centar Nikšić, tel. 040-247-669.

6. Troškovi postupka
• Troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva;
• Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, a u skladu sa propisim Vlade;
• Za zahtjeve koje su podnijela lica s invaliditetom I lica u stanju socijalne potrebe troškove postupka snosi Generalni sekretarijat.
• Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja u, na račun preduzeća br: 530-24000-84 (NLB Banka) .

IV OBJAVLJIVANJE VODIČA
Ovaj vodič objaviće se na web sajtu JP Sportski centar Nikšić www.scniksic.me
DIREKTOR
Ivanović Predrag

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ
(naziv organa)

Nikšić, Njegoševa bb (sjedište organa)

PREDMET: Zahtjev za pristup informaciji

Na osnovu člana 18 stav 1 i člana 19 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( “Službeni list CG”, br. 44/12; 30/17), tražim pristup informaciji-dokumentu:
1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( naziv informacije ili podaci na osnovu kojih se ona može identifikovati)

2 Pristup informaciji tražim u :
1.cjelosti
2.dijelu__________________________(naznačiti tačan dio informacije kojoj se pristup traži)

3. Pristup informaciji želim ostvariti:
a) neposrednim uvidom
b) prepisivanjem ili skeniranjem
c) dostavljanjem kopije

4. a) neposredno:
-kopiju informacije preuzeće podnosilac zahtjeva ili njegov zasupnik, predstavnik ili
punomoćnik,
-ličnom dostavom kurirom na adresu____________________________________
( naznačiti tačnu adresu na koju se traži dostava)

b) putem pošte:
-preporučenom pošiljkom na adresu:_______________________________________,
-DHL pošiljkom na adresu:________________________.

c) elektronskom putem:
-fax-om na broj:__________________________________,
-e-mail-om na adresu:_____________________________.

d) ___________________________________________________________________
( način i oblik koji odgovara potrebama podnosioca zahtjeva koji je lice sa invaliditetom)

5. Napomena:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODNOSILAC ZAHTJEVA,
___________________________________________
(potpis podnosioca zahtjeva ili ovlašćenog lica)
___________________________________________
( adresa)