VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG”, broj 44/12), Direktor JP Sportski centar Nikšić sačinio je

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

Ovaj vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadležnosti JP Sportski centar Nikšić (u daljem tekstu preduzeće), a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (′′Službeni list CG′′, br.44/12).

Vodič sadrži vrste informacija u posjedu preduzeća, postupak za pristup informacijama,

troškove postupka, ovlašćena i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča i druge informacije od značaja za pristup informacijama iz nadležnosti preduzeća.

Informacija po ovom zakonu je dokument u pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj,elektronskoj ili drugoj formi, uključujući i njihove kopije,bez obzira na sadržinu, izvor(autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije.

Na linku ispod možete preuzeti kompletan vodič

Vodic za slobodan pristup informacijama