Programi i planovi rada

PROGRAM RADA
JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ
ZA 2020 GODINU
3. PROGRAM RADA ZA 2020