Zatvoreni bazen

Bazen je počeo sa izgradnjom 1972.god. U sklopu ove cjeline nalazi se plivački bazen i bazen za neplivače, kao i ostali prateći sadržaji, sa jednostranim tribinama , kapaciteta oko 1000 sjedišta i predstavlja jedini objekat ove vrste u Crnoj Gori.

 

*  Plivački bazen:

Dimenzija: 50 x 21m ,dubina 1.44 – 2.10 – 4.30 ,8 staza,površine 1050 m2

Namjena:Plivanje, sinhronizovano plivanje i vaterpolo.

*Bazen za neplivače:

Dimenzija: 13 x 4,40 m , dubina 50 cm

* Bazen je pušten u rad 18.septembra 2000.god. i radio je svega nekoliko mjeseci, tačnije do 22.decembra 2000.god. Kasnije je ponovo aktiviran u maju mjesecu 2001.god. do oktobra 2001.god.

Osnovni razlog daljeg prekida rada je prouzrokovan nedovoljnim zagrijavanjem,odnosno nedostatkom vazdušnog grijanja.Osnovni sistem podnog i radijatorskog grijanja bazena je povezan sa Pivarom ″Trebjesa″ što je bilo nedovoljno za usklađenje temperature u bazenu i van njega.

Bazen je posjedovao upotrebnu dozvolu, ali još uvijek nijesu bili završeni radovi na sistemu vazdušnog grijanja, što je preduslov da  bazen bude funkcionalan tokom čitave godine.

Bazen je pružao odlične uslove za održavanje plivačkih i vaterpolo utakmica.

* U septembru 2005.god. odlukom Upravnog odbora formirana je komisija koja je konstatovala stanje bazenske tehnike,ista je sačuvana i konzervirana.
Na osnovu saglasnosti osnivaca Opstine Niksic i organizatora prvenstva,a za potrebe Evropskog kadetskog rukometnog prvenstva, 2010. god. bazen je privremeno osposobljen u trening dvoranu – Dvoranu B.

IMG_0808

Prostor Dvorane B, je montažno – demontažnog karaktera, do momenta trajnog rješenja i stavljanja bazena u upotrebu.

Školjka bazena je sačuvana od oštećenja, privremeno zatvorena parketnom podlogom i prekrivena tarafleksom, za potrebe malih sportova.

 

REKONSTRUKCIJA

 

Prvi koraci ka rekonstrukciji napravljeni su u maju 2014.godine, posjetom delegacije VPSCG

Sportskom centru Nikšić, na čelu sa predsjednikom g-dinom Srđanom Kovačevićem i direktorom

Petrom Porobićem.

U junu iste godine pristupa se izradi studije optimalnog korišćenja energije za potrebe rada

bazenske hale, u kompleksu JP Sportski centar Nikšić.

Studija je završena i prezentovana u oktobru 2014.godine.

U januaru 2015.godine zaključen je sporazum između VPSCG i Opštine Nikšić, kojim se definišu

obaveze i aktivnosti za sprovođenje rekonstrukcije bazena, kao i izrada tehničke dokumentacije,

zatim projekta hidrogeoloških i istražno-eksploatacionih radova.

U istom periodu počelo se na izradi projekta arhitekture, konstrukcije, instalacije vodovoda,

elektrotehničkih instalacija-jaka struja i termotehničkih instalacija.

Izvedena su dva istražna bunara, dubine po 50 m.

Ispitana je bunarska voda, koja po svim parametrima pripada svojoj zahtjevnoj klasi boniteta.

Projekat rekonstrukcije je obuhvatio sanaciju i ojačanje nosača krovne konstrukcije.Projekat je

predvidio zamjenu postojećeg krovnog pokrivača sa svim opšivima, ugradnji novog termo-

izolacionog panela, ugradnju fasadnog spoljnjeg i unutrašnjeg panela.

Izvođeni su radovi na izradi staklene fasade i ista je urađena po traženim koeficijentima

provodljivosti i projektne dokumentacije.

Uspješno je izvršena i rekonstrukcija bazenske tehnike, kao i građevinsko-zanatski radovi na

rekonstrukciji pomoćnih prostorija i plivališta.

Uspješno su izvedeni radovi termotehničkih instalacija sa automatikom, kao i rasvjeta na plivalištu i

dovod napojnih kablova od trafostanice do termotehničkih instalacija.

U maju 2015.godine , Dvorana B je prestala sa radom, da bi se počelo sa realizacijom planiranih

aktivnosti na rekonstrukciji i adaptaciji Olimpijskog bazena.

Rekonstrukcija je otpočela u junu 2015.godine.

Sporazumom koji su potpisali VPSCG i Opština Nikšić, predviđeno je da bazen počne sa radom u

maju 2016.godine. Kako je i planirano, nakon uspješno završene rekonstrukcije, bazen je svečano

otvoren 20.05.2016.godine.

Bazen od 15.06.2016.godine, pruža usluge svim korisnicima.

 

* U našoj galeriji možete pogledati fotografije radova, pod nazivom :

Rekonstrukcija olimpijskog bazena

 

* Napomena: Takođe, molimo sve korisnike da se upoznaju sa Kućnim redom Zatvorenog bazena Nikšić.

 

* KUĆNI RED  – ZATVORENI BAZEN NIKŠIĆ

Prilikom svakog korišćenja bazena, svi se korisnici moraju prvo javiti na recepciju bazena, gdje dobijaju uputstva za korišćenje i kretanje po Bazenu Nikšić.

Obavezno je tuširanje i prolaz kroz higijensku barijeru za dezinfekciju nogu prije ulaska u kupačku zonu.

Svi korisnici bazena sa dugom kosom dužni su nositi plivačku kapu za kosu.

U kupačkoj zoni nije dopušteno ulaziti u bilo kakvoj obući, a prilikom održavanja sportskih svečanosti ili službenih obilazaka Bazena, posjetioci na cipele moraju staviti zaštitne navlake/kaljače.

Radi održavanja higijene i u interesu svih korisnika u prostoru Bazena Nikšić zabranjeno je:

 • pušenje u svim prostorijama Bazena Nikšić

 • ulazak osobama pod uticajem alkohola i opojnih droga                                             

 • korišćenje bazena od strane neplivača, osim bazena za

neplivače uz pratnju roditelja ili staratelja

 • unošenje staklenih i drugih lomljivih predmeta

 • uvođenje kućnih ljubimaca u prostor Bazena Nikšić                                                    

 • konzumacija pića i hrane u kupačkoj zoni i na tribinama

 • trčanje kroz garderobe i u kupačkoj zoni

 • skakanje u vodu,ronjenje,igranje loptom,korišćenje opreme bazena

i unošenje bilo kakve opreme na bazen, osim uz izričito odobravanje osoblja bazena

 • korišćenje bazena u neprikladnim kupaćim kostimima                                                      

 • ulazak u bazen sa kožnim i infektivnim oboljenjima

 • za vrijeme korišćenja bazena napuštati kupačku zonu i potom se vraćati

 • fotografisanje i snimanje, osim uz dozvolu osoblja Bazena.

Organizovane grupe korisnika moraju imati vođu grupe, instruktora ili trenera, koji preuzima odgovornost za njih i ima slijedeće obaveze:

 • na recepciji mora dočekati sve korisnike iz svoje grupe

 • na recepciji za grupe dobija razmještaj u svlačionici i u kupačkoj zoni, zatim vodi grupu u svlačionice i u kupačku zonu

 • osigurava red i disciplinu u grupi, takođe upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi kućnog reda

 • komunicira u ime grupe sa osobljem Bazena Nikšić

 • po završetku korišćenja bazena vodi grupu do recepcije i odjavljuje korišćenje bazena

Za vrijeme treninga, na plivalištu mogu biti samo sportisti i treneri u sportskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme boravka u kupačkoj zoni, a sve druge osobe ( roditelji i sl.) mogu koristiti ulazni hodnik do recepcije.

Roditelji djece do 7g.,mogu kroz nečisti hodnik ući u prostor garderobe kako bi im pomogli u oblačenju i sl.

Bazen se koristi na vlastitu odgovornost, te se u slučaju povreda korisnici Bazena odriču bilo koje vrste potraživanja prema Upravi Bazena.

Korisnici Bazena dužni su sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrijednostima. Preporučuje se u Bazenu Nikšić ne unositi vrijedne predmete, jer Uprava Bazena ne odgovara za nestanak ličnih stvari korisnika ili nastanak štete na njima.Za neodgovorno ponašanje, namjerno oštećenje imovine i sl. snosiće se odgovornost, te će se prema slučaju sa takvim postupati na zakonom predviđen način, odnosno na sva oštećenja počinilac će snositi materijalnu i kaznenu odgovornost.

Uputstva i odluke osoblja Bazena obavezne su za sve korisnike, a osobe koje ih ne poštuju mogu biti udaljene iz prostora Bazena Nikšić.

Uprava Bazena zadržava pravo zatvaranja bazena u bilo koje doba i bez predhodnog obavještenja iz tehničkih i organizacijskih razloga.

Osobe koje se ne pridržavaju ovog reda biće udaljenje iz prostora Bazena Nikšić.