Putni nalozi za period od 18.07. do 24.07.2016.

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 18.07.2016. do 24.07.2016.