RTV NK – POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA DA DOSTAVE ZAHTJEVE ZA DODJELU TERMINA

19.08.2020.
Opština Nikšić pozvala je sve sportske organizacije na teritoriji grada, koje su registrovane u skladu sa Zakonom o sportu, da dostave zahtjeve za dodjelu termina radi održavanja trenažnog procesa.

Zahtjeve dostavljati na adresu: Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, sa naznakom „Dodjela termina za sportske organizacije“. Uz zahtjev dostaviti rješenje o registraciji i rezultate u pet prethodnih takmičarskih sezona.

Termini za sportske organizacije biće dodijeljeni u skladu sa bližim kriterijumima, propisanim Odlukom o finansiranju sporta Opštine Nikšić. Javni poziv za dodjelu termina sportskim organizacijama otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

Ovaj javni poziv biće objavljen na web site-u Opštine Nikšić i putem Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Nikšić” d.o.o.

Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (zgrada JKP, ul. Dragice Pravice bb), Sektor za sport, ili na broj telefona: 040/243-951.

Posted in: