VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG”, broj 44/12 i 30/17), Direktor JP Sportski centar Nikšić sačinio je

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

Ovaj vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadležnosti JP Sportski centar Nikšić (u daljem tekstu preduzeće), a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (′′Službeni list CG′′, br.44/12, 30/17).

Vodič sadrži vrste informacija u posjedu preduzeća, postupak za pristup informacijama,

troškove postupka, ovlašćena i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča i druge informacije od značaja za pristup informacijama iz nadležnosti preduzeća.

Informacija po ovom zakonu je dokument u pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj,elektronskoj ili drugoj formi, uključujući i njihove kopije,bez obzira na sadržinu, izvor(autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije.

Na linku ispod možete preuzeti kompletan vodič

Vodič za slobodan pristup informacijama ažuriran 2019 januar

Vodič za slobodan pristup informacijama