JAVNI POZIV BR.3/18

JAVNO PREDUZEĆE SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

O b j a v l j u j e

                                     J A V N I   P O Z I V     B R  03/18

Z A:

 D A V A N J E  U  Z A K U P  P O S L O V N O G  P R O S T O R A

Redni br. prostor površina Početna cijena sa PDV
1 PD 49 475 m² 1.16 € po m²

 

Poslovni prostor PD 49 nalazi se u prizemlju objekta na sjeveroističnom dijelu, odmah poslije ulaza u bazen.

Poslovni prostor daje se u zakup na period do 5 godina.

 

I PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju sva zainteresovana  pravna i fizička lica koja u određenom roku dostave ponudu, i prilože dokaze o uplaćenom depozitu u iznosu od 10 % godišnje vrijednosti početne cijene zakupa prostora, na žiro račun preduzeća broj 530-24000-84  koji se vodi kod NLB  Banke.

Ponuda treba da sadrži:

  • tačan naziv i adresu ponuđača
  • mjesečnu vrijednost zakupa iskazanu sa PDV-om
  • dokaz o uplati depozita
  • broj žiro računa za vraćanje depozita

Učesnici u postupku dužni su uz ponudu da dostave sljedeću dokumentaciju:

Za pravna lica (u formi orginala ili ovjerene kopije):

  • Izvod iz Centralnog registra Privrednih subjekata (potvrda o registraciji društva), odnosno drugog organa nadležnog za registraciju;
  • Rješenje o poreskom identifikacionom broju (PIB);
  • Dokaz o solventnosti (potvrdu banke da račun nije u blokadi).

Za fizička lica

  • Ovjerenu kopuju lične karte,
  • Adresu stanovanja.

Učesnici u postupku su dužni uplatiti depozit u iznosu od 10% godišnje vrijednosti početne cijene zakupa prostora za koji se dostavlja ponuda na žiro račun preduzeća br 530-24000-84  koji se vodi kod NLB  Banke.

Ukoliko ponuđač odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu gubi pravo na povraćaj depozita.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiće se povraćaj depozita drugog dana od dana isteka žalbenog roka.

Najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni iznos depozita biće uračunat u zakupninu.

U slučaju da nijedna ponuda za predmetni poslovni prostor nije potpuna ili ne stigne ni jedna ponuda, donosi se odluka o proglašenju tendera neuspjelim i Javni poziv se poništava.

II USLOV ZAKUPA

Plaćanje zakupljenog prostora vršiće se do 5 u mjesecu za tekući mjesec.

III VRIJEME I MJESTO OTKUPA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tendersku dokumentaciju zainteresovani ponuđač može podići svakog radnog dana u periodu od 09 h  do  14 h sa priloženim dokazom o uplati iznosa od 5 eura ( svrha uplate. Otkup tenderske dokumentacije).

Uplata se može izvršiti na žiro račun preduzeća br 530-24000-84  koji se vodi kod NLB  Banke.

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

PONUDU  1 (jedan) orginal dostaviti  u zapečaćenoj koverti sa naznakom

„NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA“, sa naznačenim brojem poziva za nadmetanje.

Ponuda se dostavlja isključivo na arhivu preduzeća svakog radnog dana od 09 h do 14 h počev od dana objavljivanja poziva 11.09.2018 godine  do 25.09.2018 godine, do 10 časova na adresu „JP Sportski centar Nikšić“ (arhiva) ul. Njegoševa bb.

V OTVARANJE PONUDA

Dana 25.09.2018 godine u 10:10 časova u prostorijama JP Sportski centar Nikšić obaviće se  javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači.

Pod najpovoljnijom Ponudom smatraće se najviši ponuđeni iznos zakupa  od strane ponuđača.

Ponude dostavljene posle navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili nepotpune neće se razmatrati.

Učesnici nadmetanja će se obavijestiti o ishodu istog u roku od pet  dana od otvaranja  ponuda.

Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na Odluku tenderskoj komisiji u roku od pet dana od dobijanja obavještenja o rezultatima tendera.

Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

Ponuda koju je dostavilo lice koje nije otkupilo, odnosno preuzelo tendersku dokumentaciju, neće se otvarati i odbaciće se Rješenjem.

VI ZAKLJUČENJE UGOVORA

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor o zakupu u roku od 3 dana nakon isteka žalbenog roka.

Tenderska komisija će tender proglasiti neuspjelim ukoliko prvorangirani ponuđač odbije da potpišu ugovor o zakupu u ostavljenom roku.

Tenderska komisija će tender proglasiti neuspjelim i u slučaju da se na tender ne prijavi nijedan ponuđač.

VII NAPOMENA

Zainteresovani učesnici nadmetanja mogu obići predmetnu nepokretnost svakog radnog dana u periodu od 12 do 14 časova, zaključno sa  24.09.2018 godine.

Izvođenje radova na adaptaciji radi prilagođavanja poslovnog prostora prema svojim potrebama, zakupac može izvršiti samo na osnovu predhodne saglasnosti Preduzeća. Troškove adaptacije snosi zakupac.

Navedeni poslovni prostor ne može se dati u podzakup bez saglasnosti zakupodavca.

Kontakt osoba:

Jakšić Nebojša 068 892 668

Posted in: